Била Зора

Наоѓалиштето, кај селото Кнежје, нашироко се смета од модерните археолози дека е легендарниот град Билазора, главниот град на Паjонците, луѓе кои ја населиле античка Македонија пред доаѓањето на Македонците.

Според археолозите ова е град кој опстојувал од 7-миот до 2 век пред нашата ера. Според наодите кои што можат да се видат, станува збор за античка македонска метропола која се простира на површина од 20 ха која содржи влезни порти со големи димензии и столбови карактеристични исклучиво за овој период, светилиште и ѕидови со фрески. Инаку овој археолошки локалитет се наоѓа во непосредна близина на геоглифот, а од Свети Николе е оддалечен околу 2 километри.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora

Bylazora

The archeological site, in the village Knezje , widely regarded by modern archaeologists to be the legendary city Bylazora capital of Paionians , people who settled ancient Macedonia before the arrival of the Macedonians .

According to archaeologists this is a city that has survived from the 7th to the 2nd century BC . According to the findings that can be seen, it is an ancient Macedonian metropolis which covers an area of ​​20 ha containing gates with large size and distinctive columns exclusively for this period , and sanctuary walls with frescoes . The archaeological site is located adjacent to geoglifot and Sveti Nikole is about 2 kilometers away .

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora