На 45-та седница на Советот на општина Свети Николе е .
Истиот изнесува 385.179.860 денари и е за 11% поголем од буџетот за 2019 година.
Со него предвидуваме реализација на низа капитални проекти од областа на инфраструктура, водовод и канализација, социјална заштита, образование, култура, спорт и многу други проекти кои ќе придонесат за подобар економски раст и развој на општината.
Градиме општина по желба на граѓаните.