Годишни извештаи Дом на Култура

Општинска Установа Дом на Култура „Крсте Петков Мисирков“

2023 година

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година

2017 година

 • Сметка 180101028660315
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности
 • Сметка 763011028660315
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности
 • Сметка 763011028678712
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности
 • Сметка 763011028690317
 1. Биланс на приходи и расходи
 2. Биланс на состојба
 3. Посебни податоци
 4. Структура на приходи по дејности

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora