Годишни извештаи ЈП Комуналец

ЈП „Комуналец“ Свети Николе

2020 година


2018 година


2017 година


2016 година


2015 година


2014 година


2013 година


2012 година


Извештаи и договори

   Бланко договори со корисници на ЈКП Комуналец

  • Договори на ниво на услуга

Договор помеѓу ЈП Комуналец и Општина Свети Николе -2017/1

Договор помеѓу ЈП Комуналец и Општина Свети Николе – 2017/2

  • Извештаи и одлуки

Одлука за утврдување на цената за водата за пиење

Извештај за произведена и фактурирана вода

2013 година

2014 година

2015 година

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora