Информација за одржување на Јавна расправа по Студија за оцена на влијаниeврз животната средина за проектот: “Воспоствување на систем за интегрирано управување со отпад во Источен и Североисточен регион“