Изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Билазора -Свети Николе

Во општина Свети Николе беше потпишан договорот помеѓу општина Свети Николе,Вардарски Плански Регион и изведувачите на проектот Изградба на пешачка патека до археолошки локалитет Билазора -Свети Николе.Изведбените работи треба да се завршат до крајот на годината.Овие средства се обезбедени од Бирото за регионален развој и општина Свети Николе.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora