Набавена опрема за подобра реализација на on-line наставата во основните училишта

За подобра реализација на образовниот процес преку on-line настава со  средства од буџетот на општина Свети Николе на основните училишта во општината обезбедивме статични и лап топ компјутери.
Во услови на пандемија, образовниот процес мора да тече континуирано, согласно протоколите за работа утрврдени од Министерството за образование.

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora