За подобра реализација на образовниот процес преку on-line настава со  средства од буџетот на општина Свети Николе на основните училишта во општината обезбедивме статични и лап топ компјутери.
Во услови на пандемија, образовниот процес мора да тече континуирано, согласно протоколите за работа утрврдени од Министерството за образование.