Објава брoj 2, за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora