ОБЈАВАброј 2/2016 (23.02.2016)

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање