ОБЈАВА број 3/2014

ОБЈАВА број 3/2014

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

  1. ДУП за дел од МЗ„3“ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“,крак од ул.„Јане Сандански“ и граница на плански опфат Свети Николесо Одлука бр. 0701-412 од 25.06.2014 г.ГП-ли од Табела I КО Свети Николе-град сите со основна намена А1- домување во станбени куќи и компатибилна класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности.
  2. ДУП за дел од УЕ„1“ Плански опфат меѓу ул.„Карпошева“,ул.„Октомвриска“,ул.„Кочо Рацин“ и ул.„Пиринска“донесен со Одлука на Совет на град Свети Николе бр.0701-813 од 30.10.2013г. за ГПброј 47.0 од Табела II КО Свети Николе-град со основна намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности.

согласно Табеларните прегледи подолу во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.

Целата Објава можете да ја видете на следниот линк:

ОБЈАВА бр.3

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora