ОБЈАВА бр.1 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање