Објава број 1/2016 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање.