ОБЈАВА број 1/2019 (25.07.2019)

За отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

Објава за зграда