ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ ОБЈАВА број 1/2015 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање

grb-sveti-nikole

ОПШТИНА СВЕТИ
НИКОЛЕ ОБЈАВА број
1/2015
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање
ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија,
предвидено со:

1. ДУП за дел од МЗ„2“ Сопотски пат со Одлука бр.08-308 од 14.04.1990 г. КО Свети Николе-град со основна намена А1-
домување во станбени куќи – вон централно подрачје II зона.
2. ДУП за дел од МЗ„3“ населба Лиска со Одлука бр.08-524 од 26.06.1992 г. КО Свети Николе-град со основна намена А1-
домување во станбени куќи – вон централно подрачје II зона.
3. ДУП за дел од УЕ„2“ локалитет Сопотски пат со Одлука бр. 0701-740 од 29.08.2012 г. КО Свети Николе-град сите со основна
намена А1- домување во станбени куќи и компатибилна класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности-мах 30%.
4. ДУП за дел од УЕ„3“ Плански опфат меѓу ул.„Карпошева“,ул.„Питу Гули“, крак од ул.„Јане Сандански“ и граница на плански
опфат Свети Николе со Одлука бр.0701-412 од 25.06.2014 г. КО Свети Николе-град со основна намена А1- домување во станбени
куќи и компатибилна класи на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности–мах 30%.
5. ДУП за дел од МЗ „3“ дел од „Лиска“-Блок 1 со Одлука бр.0701-642 од 12.11.2014 г. КО Свети Николе-град со основна намена А1-
домување во станбени куќи и компатибилна класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности и В1 мах 30%.
6. ДУП за дел од МЗ„1“ и „2“ плански опфат меѓу река „Периш“,ул.„Кумановска“,ул.„Ванчо Ангелов“ и ул.„В.Влаховиќ“ со Одлука
бр.0701-643 од 12.11.2014 г. КО Свети Николе-град со основна намена Б1- мали комерцијални и деловни дејности.
7. ДУП за дел од МЗ „3“ „Бел Камен” УБ„11“иУБ„12“ со Одлука бр.0801-72 од 09.01.2015 г. КО Свети Николе-град со основна
намена Б1- мали комерцијални и деловни дејности и компатибилни класи на намена А1- домување во станбени куќи, А3-групно
домување и Б4 – деловни простори – мах 20%.
8. ДУП за дел од МЗ„1”локалитет „Нов градски парк“ со Одлука бр.0801-121 од 27.01.2015 г. КО Свети Николе ГП бр.81 со
основна класа на намена Б1- мали комерцијални и деловни дејности и ГП бр.82 со основна намена Д3 – спорт и рекреација.
9. ЛУПД за примарна и финална земјоделска обработка со Решение бр.0902-185/1 од 15.02.2010 г. КО Кадрифаково со основна
класа на намена Г2 и и компатибилни класи на намена Б1,Б2,Д2,Г3 и Г4 – мах 30%.
10. ДУПД за Бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 1204 со Решение бр.0902-214/8 од 23.12.2010 г. КО
Павлешенци со основна класа на намена Е2- Комунална супраструктура.
согласно Табеларните прегледи подолу во кој се дадени податоци за градежната парцела, број на катастарска парцела
опфатена со градежната парцела, максималната висина, вкупна површина на градежната парцела, површина за градење, процент
на изграденост, коефициент на искористеност, бруто развиена површина и депозит за учество на јавното наддавање.

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora