Годишен план за јавни набавки на Општина Свети Николе за 2019 година.