Проект за Подобрување на Општински Услуги – МСИП

Република Македонија

Проект за Подобрување на Општински Услуги – МСИП

Кредит Бр. 8158-МК
MSIP-NCB-048-15

1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена електронски на 06 Јануари, 2010 година.

2. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за „Реконструкција на улици, водоснабдување и канализација и изградба на тротоари и атмосферска канализација во општина Свети Николе”.

3. Општина Свети Николе ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат „ Реконструкција на улици, водоснабдување и канализација и изградба на тротоари и атмосферска канализација во општина Свети Николе”.

4. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година, и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.

5. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:00:
Адреса: плоштад Илинден бб
Град: Свети Николе
Архива
Поштенски број: 2220
Држава: Република Македонија
Телефон: +389 (32) 444 169
Факс: +389 (32) 444 169
Електронска адреса: info@svetinikole.gov.mk

6. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3000 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:
a) За плаќање во денари:
Банка: Народна банка на Република Македонија
Број на сметка: 100000000063095
Буџетска корисничка сметка: 763014076263010
Приходно конто: 724125 програма 00

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Свети Николе.

8.Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 20.07.2015, 12:00. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу на 20.07.2015, 12:00.

9. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 1.000.000,00 МКД.
10. Адреса: Плоштад Илинден бб
Град: Свети Николе
Архива
Поштенски број: 2220
Држава: Република Македонија

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora