Регионалeн План за Управување со Отпад (РПУО) за Вардарскиот Плански Регион

Регионалниот План за Управување со Отпад (РПУО) за Вардарскиот Плански Регион, кој се изработува од страна на Енвироплан С.А, (Тим лидер) во конзорциум со LOUIS BERGER, BiPRO GmbH, EPEM S.A., SRL Consulting Limited (Partners) во рамките на проектот „Подготовка на потребни документи за воспоставување на интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со отпад во Пелагониски, Југозападен, Вардарски и Скопски плански регион – EuropeAid/136347/IH/SER/MK“.

 

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora