Извршено е заловување на кучиња скитници од страна на Ветеринарниот сточарски центар “Тодор Велков” од Куманово со кој општина Свети Николе има склучено договор за третирање на истите.