Соопштение за јавна расправа

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог план за Детален урбанистички план со намена Д3 – спорт и рекреација, локалитет Мавровица – Општина Свети Николе

Противпожарна единица

ТППЕ

Народен музеј

muzej bylazora