Во тек е изградба на повеќе наменски игралишта во руралните населби

Деновиве започна изградбата на повеќе наменско игралиште во село Пеширово, како дел од проектот за изградба на  содржини за спорт  и рекреација на  децата и жителите на руралните населби со кои се опфатени и  селата Амзабегово,   Немањици, Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково. Градежните работи се одвиваат непречено а во прилог на тоа одат  и поволните временски  услови, и во најскоро време се очекува  игралиштето во Пеширово да биде ставено во функција.

Pesirovo (5) Pesirovo (4) Pesirovo (1)

Квалитет на воздухот

Моментални вредности:

Агенција за вработување
PM2.5 | PM10 - | -
ООУ „Гоце Делчев“
PM2.5 | PM10 - | -
СОУ „Кочо Рацин“
PM2.5 | PM10 - | -
ЈЗУ Здравствен дом
PM2.5 | PM10 - | -
Дом на културата
PM2.5 | PM10 - | -

Целосен приказ

народен музеј

bylazora