ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО за Г3.7 – Фотоволтаични електрани ( Фотоволтна централа со моќност до 4MW ) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе – вгр, Општина Свети Николе 19.11.2020

Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од УЕ 4, Блок 14, плански опфат 1 и 2, КО Свети Николе 02.12.2020