КОМИСИИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

 1. 1.      
Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања
Претседател:
 • Марија Петкова
Членови:
 • Маринела З. Стоиловска
 • Зора Димитровска
 • Спасо Колев
 • Стојанче Петрушев
 1. 2.      
Комисија за финансии и локален економски развој
Претседател:
 • Мирче Јосев
Членови:
 • Игор Јованчев
 • Данче Наков
 • Марија Петкова
 • Маринела З. Стоиловска
 1. 3.      
Комисија за јавни дејности
Претседател:
 • Маринела З.Стоилковска
Членови:
 • Марија Петкова
 • Бојан Митев
 • Билјана Миленкова
 • Зора Димитровска
 1. 4.      
Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата
Претседател:
 • Оливера Арсов
Членови:
 • Зора Димитровска
 • Бојан Митев
 • Горан Трајковски
 • Владимир Ѓилев
 1. 5.      
Комисија за комунални работи и сообраќај
Претседател:
 • Оливера Арсов
Членови:
 • Спасо Колев
 • Стојанче Петрушев
 • Зора Димитровска
 • Мирче Јосев
 1. 6.      
Комисија за родова рамноправност
Претседател:
 • Маринела З. Стоиловска
Членови:
 • Марија Петкова
 • Оливера Арсов
 • Билјана Миленкова
 • Тони Петров
 1. 7.      
Комисијата за земјоделие
Претседател:
 • Оливера Арсов
Членови:
 • Данче Наков
 • Јорданче Петков
 • Александар Наков
 • Зоран Јорданов
 • Горан Трајковски
 • Владо Ивановски