КОМИСИИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

  1. 1.
Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања
Претседател:
Членови:
  1. 2.      
Комисија за финансии и локален економски развој
Претседател:
Членови:
  1. 3.      
Комисија за јавни дејности
Претседател:
Членови:
  1. 4.      
Комисија за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата
Претседател:
Членови:
  1. 5.      
Комисија за комунални работи и сообраќај
Претседател:
Членови:
  1. 6.      
Комисија за родова рамноправност
Претседател:
Членови:
  1. 7.      
Комисијата за земјоделие
Претседател:
Членови: