Соопштение јавна расправа

Одлука за спроведување на SEA за УПВНМ електроцентрали од одновливи извори на енергија, КО Амзабегово, Општина Свети Николе

SEA формулари

Нацрт Извештај СОЖС за УПВНМ Електроцентрали од обновливи извори на енергија, КО Амзабегово, Општина Свети Николе

Анекетен лист