Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог план за Измена и дополна на ДУП за дел од У.Е. “1“ и “2“, Плански опфат меѓу ул.“Скопска“, “Карпошева“, “Јанко Глигоров“ – Свети Николе